Likabehandling

Kävesta folkhögskolas arbete mot diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och ojämställdhet utgår ifrån skolans likabehandlingsplan.

Visionen för Kävestas likabehandlingsarbete är:

  • Att alla deltagare, personal och gäster medverkar till att Kävesta ska vara en plats där människor möts under respektfulla former och där ingen upplever sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande särbehandling.
  • Att alla Kävestas deltagare ska behandlas likvärdigt och ges förutsättningar att kunna tillgodogöra sig sina studier.

Om en deltagare diskriminerar, trakasserar eller kränker skolkamrater eller personal kan skolan vidta disciplinära åtgärder.

Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

  1. Den personal som får kännedom om en situation ska informera ansvarig personal (mentor, linjeledare, husmor, rektor eller biträdande rektor) om händelsen.
  2. Ett avstämningsmöte med berörd personal ska ske om hur skolan ska agera i situationen.
  3. Samtal med de inblandade personerna ska ske enskilt och/eller gemensamt. Vid dessa samtal ska minst två personal, varav en ansvarig personal delta.
  4. Överenskommelser upprättas vid behov och stöd erbjuds samtliga inblandade.
  5. Ansvarig personal ska se till att händelseförloppet och överenskommelser dokumenteras.
  6. Ansvarig personal ska se till att situationen med inblandade personer följs upp inom två veckor.

Vid frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling skall rektor hållas informerad. Chef för Utbildning och arbetsmarknad inom Region Örebro län kan bli involverad i ärenden på rektors inrådan eller om rektor är inblandad i ärendet.

Likabehandlingsplan

Du kan läsa mer i Likabehandlingsplan 2019 – 2020 (pdf)