Frånvaroregler och frånvarohantering

Alla deltagare på Kävesta folkhögskola studerar på heltid. Vid folkhögskolestudier bedöms deltagarens närvaro och delaktighet i undervisningen. Därför är det viktigt för skolan att fånga upp deltagare som har eller är på väg att få hög frånvaro.


Deltagarens ansvar

Anmäl frånvaro till skolan

Det är viktigt att du anmäler din frånvaro, för att visa att du tar ansvar för dina studier. Frånvaroanmälan görs i Schoolsoft. Varje deltagare får praktisk information om hur detta system fungerar vid skolstart. Här är några viktiga regler för frånvaroanmälan:

Tillfällig sjukdom eller vård av barn (VAB)

Anmäl frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn (VAB) varje dag som du är frånvarande, senast klockan 8.00.

Om du är sjuk eller vårdar barn minst fem skoldagar i rad, och har föranmält frånvaron, får du avdrag för matkostnaden. Det gör också att köket kan anpassa hur mycket mat som lagas, för att minska matsvinnet.

Om du är sjuk 7 dagar eller mer (vardagar & helgdagar) ska du lämna en kopia på läkarintyg till skolan. Skolan kan vidta disciplinära åtgärder om du inte lämnar in intyget.

Planerad frånvaro

Om du på förhand vet att du kommer vara borta från skolan i mer än en dag så vill vi att du pratar med din linjeledare. Det är viktigt för att ta reda på vilka konsekvenser som längre frånvaro kan få, till exempel för dina möjligheter att klara studierna eller dina bidrag/lån från CSN.

Kontrollera din frånvaro i Schoolsoft

Varje deltagare ska och kan själv när som helst hålla koll på sin närvaro och frånvaro i Schoolsoft. Inloggningsuppgifter och övriga instruktioner får du vid kursstart.

Kontakta CSN och Försäkringskassan

Varje deltagare har eget ansvar att anmäla

Försäkringskassan och CSN kan begära att du ska lämna läkarintyg i original, för att kunna göra en korrekt bedömning av ärendet.

När läsåret startar ger skolan grundläggande information om vad deltagarna måste tänka på i kontakten med skolan, CSN och Försäkringskassan. Skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa den som har frågor om CSN och Försäkringskassan.


Skolans ansvar

Räkna samman all frånvaro

I skolans system för frånvarohantering räknas all frånvaro samman, oavsett om den är anmäld eller inte.

Följa upp oanmäld frånvaro direkt

Om en deltagare som har påbörjat sina studier är borta från skolan utan att anmäla det ska frånvaron följas upp av mentor eller linjeledare. Undervisningsformen baseras på att deltagarna närvarar och deltar i alla moment och oanmäld frånvaro är något som skolan ser allvarligt på. Oanmäld frånvaro kan leda till disciplinära åtgärder. Längre tids oanmäld frånvaro rapporteras som studieuppehåll till CSN.

Följa upp samlad frånvaro kontinuerligt

Frånvaro mäts i fyraveckorsperioder, och sett till helheten under ett läsår. Vid frånvaro över 15 % följs den upp så här (oavsett om den är anmäld eller inte):

Efter fyra veckor – Om frånvaron är över 15 %

Deltagaren kontaktas för samtal med sin mentor. De diskuterar hur mycket och varför deltagaren varit frånvarande, och pratar igenom möjligheterna att öka närvaron. Mentorn erbjuder deltagaren samtal med kurator.

Efter åtta veckor – Om frånvaron fortfarande är över 15 %

Deltagaren kontaktas för samtal med sin mentor och linjeledare. De pratar återigen igenom hur och om deltagaren kommer kunna öka sin närvaro och följa sin studieplan/utbildningsplan. Linjeledare och mentor erbjuder deltagaren samtal med kurator.

Efter tolv veckor – Om frånvaron fortfarande är över 15 %

Deltagaren kontaktas för samtal med linjeledare och rektor/biträdande rektor. Nu kan rektor rekommendera studieuppehåll eller ta beslut om avskiljning, beroende på vilka överenskommelser som gjorts vid tidigare samtal med mentorer och linjeledare. Även efter detta samtal skall deltagaren erbjudas möte med kurator.

Om deltagaren inte kommer till detta möte tolkar skolan det som att deltagaren inte har för avsikt eller möjlighet att studera för tillfället. Deltagaren kallas då en sista gång till samtal med rektor. Om deltagaren inte kommer till detta samtal tolkar skolan det som att deltagaren vill avsluta sina studier.

Frånvarouppföljning

Frånvarouppföljning