Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Kävesta folkhögskola ska i så hög utsträckning som möjligt erbjuda alla deltagare pedagogiskt stöd och en anpassad studiemiljö.

Syftet med stödet och anpassningarna är att deltagaren ska kunna delta i alla moment i våra utbildningar och bedriva studier inom ramen för folkhögskolans pedagogik. Detta gäller deltagare både med och utan dokumenterade funktionsnedsättningar.

Kävesta folkhögskola bedriver inga utbildningar som är särskilt inriktade mot målgrupper med funktionsnedsättningar.


Pedagogiskt stöd och tekniska hjälpmedel

Deltagare och personal bestämmer i dialog med varandra vilken typ av stöd som ska prövas. Skolan kan erbjuda både pedagogiskt stöd och tekniska hjälpmedel (* gäller endast deltagare som studerar på plats på Kävesta).

Pedagogiskt stöd Tekniska hjälpmedel
 • Anpassat schema
 • Extra lärarstöd på lektionstid
 • Handledning kring strukturer och metod
 • Anpassade redovisningsmetoder
 • Anpassad omfattning av arbeten
 • Förlängd studieplan
 • Extra mentorsamtal
 • Kuratorsamtal
 • Studiebesök med SYV/kurator
 • Balkongen vid aulasittningar*
 • Inläst kurslitteratur
 • Talsyntes
 • Smart pen*
 • Lånedator*
 • Program för stöd med stavningskontroll
 • Ordprediktionsprogram
 • Väckarklocka*
 • Stresshjälpmedel (bollar m.m.)*

Process för att identifiera behov av stöd

Både personal och deltagare kan när som helst under studiernas gång ta upp frågan om det behövs särskilda stödinsatser. Dessutom finns det regelbundna tillfällen att ta upp frågan om deltagares stödbehov. Bland annat vid:

 • antagningsintervjun
 • uppstartssamtal i samband med studiestart (Allmän kurs)
 • dialogen mellan deltagare och lärare, som en del i undervisningen
 • ämnessamtal (Allmän kurs)
 • samtal i lärarlaget, eventuellt med kurator eller stödteam
 • mentorsamtal

Roller och ansvar för stöd

Både personalen och deltagarna själva har ansvar för att skolans arbete med stöd ska fungera så bra som möjligt.

Deltagare ansvarar för att delta i processen om sitt stöd. Det betyder att berätta om sina behov, prova det stöd som erbjuds och prata med lärare och mentor om hur stödet fungerar.

Mentor ansvarar för att tillsammans med deltagaren och lärare följa upp deltagarens studieinsats och att identifiera, dokumentera, sätta igång samt utvärdera stödet.

Lärare ansvarar för att anpassa undervisningen i dialog med deltagaren.

Stödlärare är en del av stödteamet och arbetar med särskilda stödinsatser.

Linjeledare Allmän kurs är även specialpedagog och har övergripande ansvar för hela linjen, är en del av stödteamet och arbetar med särskilda stödinsatser.

Linjeledarna för Dans, Konst och formgivning samt Musik har övergripande ansvar för respektive linje och är ansvariga för särskilda stödinsatser.

Kurator är samtalsstöd och en del av stödteamet.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) arbetar med vägledning kring deltagares nästa steg efter Kävesta folkhögskola, och är en del av stödteamet.

Stödteamet arbetar fördjupat med deltagares behov av stöd (främst särskilda stödinsatser), samt hur skolan arbetar strategiskt med stöd. I stödteamet ingår linjeledare/specialpedagog och stödlärare på Allmän kurs, samt SYV och kurator. Biträdande rektor deltar regelbundet i stödteamets arbete.

Biträdande rektor med ansvar för Allmän kurs beslutar om bemanning och stöd i samråd med övrig personal, träffar stödteamet regelbundet samt deltar i vissa uppföljningsmöten.

Rektor ansvarar för hela skolans verksamhet, inklusive arbetet med stöd.


Handlingsplan för förstärkningsbidrag

Ytterligare information om Kävesta folkhögskolas arbete med anpassningar och särskilda stödinsatser för deltagare med funktionsnedsättning finns att läsa i:

Förstärkningsbidrag – 2019-06-24 (pdf).


Fysisk tillgänglighet

Skolans lokaler är till största delen tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Här kan du hitta mer information:

Fysisk tillgänglighet i skolans lokaler