Utvärderingar

Deltagarna ges möjlighet att utvärdera varje utbildning vid läsårets slut, muntligt eller skriftligt. Utbildningarna utvärderas också i löpande dialoger mellan deltagare och lärare.

Skolan har som rutin att även utvärdera skolaktiviteter som till exempel friluftsdagar, temadagar och studieresor.

Vartannat år sker en enkätbaserad skolgemensam utvärdering utifrån skolans övergripande mål.