Disciplinära åtgärder

Här finns information om vad som kan hända om deltagare bryter mot skolans regler (disciplinära åtgärder). Vid skolstart får samtliga deltagare skriva under att de har läst och förstått de regler som gäller för att studera på Kävesta folkhögskola.

Vad kan hända om någon bryter mot skolans regler?

Vid brott mot skolans regler kan deltagaren 1) varnas, 2) avstängas eller 3) avskiljas från studierna.

 • Varningar innebär att skolan ställer tydliga krav på deltagaren för att den ska få fortsätta sina studier.
 • Avstängning innebär att deltagaren inte får vara med i undervisningen under en längre eller kortare period.
 • Avskiljning innebär att deltagaren måste avsluta sina studier på skolan.

Rektor beslutar om disciplinära åtgärder, och ska även informera om möjligheterna att överklaga.

När vidtas disciplinära åtgärder?

Skolan kan bland annat ta till disciplinära åtgärder om en deltagare:

 • diskriminerar, trakasserar eller kränker någon på skolan (se likabehandling)
 • bryter mot regler i skolans drog- och alkoholpolicy
 • bryter mot regler i hyreskontraktet
 • har upprepad hög frånvaro
 • inte lämnar in läkarintyg vid en längre tids sjukfrånvaro
 • inte har en godkänd studieinsats i slutet av terminen
 • inte betalar sina räkningar
 • begår brottsliga handlingar mot skolan

Avhysning från internatboende

I samband med inflyttning på internatet får samtliga boende skriva under ett hyresavtal, som även innehåller trivselregler för internatboendet.

Deltagare som bor på skolans internat kan bli avhysta (tvingade att flytta) om de bryter mot skolans drog- och alkoholpolicy, inte betalar sin hyra eller stör andra boende (se hyresavtalet för trivselregler).

Avhysning från internatet innebär inte att deltagaren automatiskt avskiljs från studierna.