Godkänd studieinsats

Vid slutet av varje termin gör skolan en bedömning om deltagarens studieinsats är godkänd eller inte. I bedömningen väger skolan samman fyra faktorer:

  • Närvaro
  • Deltagande
  • Dialog med lärare
  • Ambition

Närvaro

För att nå målen med sina studier och få en godkänd studieinsats behöver deltagaren ha god närvaro vid lektioner och andra aktiviteter. Mer än 20 % frånvaro under ett läsår anses vara för hög. Mer om vår frånvaroregler.

Deltagande

Deltagare som närvarar på lektioner och aktiviteter behöver även:

  • Vara aktiva
  • Delta i alla moment
  • Bidra till gruppens arbete

Det gäller både aktiviteter som sker på kursen/linjen och gemensamt på hela skolan.

Dialog med lärare

Varje deltagare förväntas prata med skolan om sina studier och eventuella behov av hjälp eller stöd. Första tillfället är när deltagaren ansökt till skolan och kallas till intervju. Under studietiden finns det flera möjligheter att prata om hur det går med studierna och ta upp eventuella problem, till exempel  i samtal med ämneslärare, mentor eller linjeledare.

Ambition

Varje deltagare har ett eget ansvar för att utveckla och utmana sig själv under sin studietid. För att anses ha god ambition behöver deltagaren kunna formulera sina mål och visa att den arbetar för att uppfylla dem.

Bedömning av helheten

När skolan bedömer en deltagares studieinsats tar vi hänsyn till alla dessa fyra områden. Detta avgörs i samråd mellan lärare, linjeledare och rektor.

Grafisk figur som visar de fyra saker Kävesta väger in i en godkänd studieinsats.

Godkänd studieinsats grundar sig på fyra kriterier.

Konsekvenser av icke godkänd studieinsats – fortsatt studiegång

Om en deltagares studieinsats inte är godkänd kan det få som konsekvens att den inte får fortsätta nästa termin eller läsår på Kävesta.

Konsekvenser av icke godkänd studieinsats – CSN

Skolan rapporterar varje termin till CSN om deltagarens studieinsats är godkänd eller inte. Om deltagarens studieinsats inte är godkänd så kan det få ekonomiska konsekvenser. Till exempel så kan CSN dra in deltagarens bidrag/lån, eller kräva att deltagaren betalar tillbaka sina studielån. Mer information om detta finns på CSN:s hemsida.