Diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Deltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att alla har en god studie-, boende- och arbetsmiljö.

En god studie-, boende- och arbetsmiljö skall utgå från allas lika värde och vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Om en deltagare utsätter någon annan för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling kan skolan vidta disciplinära åtgärder.