Överklaga beslut

Om du som deltagare vill överklaga ett beslut eller framföra klagomål på hur ett ärende hanterats av skolan kan du vända dig till flera olika personer och instanser.

Ordningen för överklagan ser ut så här:

Figur: En pil som går från vänster till höger. i pilen fyra ringar som blir större när en läser åt höger. Ring 1 har texten "Linjeledare". Ring 2 har texten "Rektor". Ring 3 har texten "Enhetschef". Ring 4 har texten "Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor". Ring 5 har texten "FSR".

Ordning för att överklaga beslut på Kävesta folkhögskola

Linjeledare

Kontakta gärna din linjeledare först. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och i det informationsblad du får vid kursstart.

Rektor

Är du sedan fortfarande missnöjd, kontakta Kävestas rektor Elisabeth Rosander på 019-602 49 52 eller lisa.rosander@kavesta.fhsk.se.

Områdeschef för Utbildning och Arbetsmarknad Region Örebro län

Om du inte är nöjd med hur rektor hanterat problemet ska du i första hand vända dig till Anwar Jamil, områdeschef för Utbildning och Arbetsmarknad Region Örebro län. Du når Anwar Jamil på 076-105 23 00 eller anwar.jamil@regionorebrolan.se.

Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn

Du kan även vända dig till fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn inom Region Örebro län. Kontakta då ordförande Bengt Storbacka på 070-276 20 61 eller bengt.storbacka@lindesberg.se.

Skriftlig anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Har du klagomål på skolans agerande även efter att ha kontaktat ovanstående personer? Då kan du göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). Gör det senast ett år efter att du avslutat kursen. Kontakta Linda Rosén som är handläggare på FSR: 08-412 48 10. På folkhögskola.nu kan du läsa mer om hur du gör en anmälan till FSR.

FSR kan främst hjälpa dig som är missnöjd med hur Kävesta hanterat disciplinära åtgärder, avstängning, avskiljning, avtalstvister, närvarorapportering, studieintyg och falsk marknadsföring.

Undantag – studieomdömen kan inte överklagas

Beslut om studieomdöme på Allmän linje kan inte överklagas till någon person eller organisation utanför skolan. Däremot kan du vända dig till Kävestas rektor för att få en omprövning. Det betyder att omdömet tas upp till diskussion igen bland lärarna på allmän linje – och kan ändras.