Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Kävesta folkhögskola ska i så hög utsträckning som möjligt erbjuda alla deltagare pedagogiskt stöd och en anpassad studiemiljö, så att de kan bedriva studier på lika villkor och känna sig respekterade. Detta gäller deltagare både med och utan dokumenterade funktionsnedsättningar.

Roller och ansvar för stöd

På Kävesta folkhögskola finns ett särskilt stödteam som består av en kurator, en specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare samt en lärare.

Lärare, mentorer, stödteam och deltagare har alla ansvar för att skolans arbete med stöd ska fungera:

 • Deltagare ansvarar för att berätta om sina behov av stöd, prova stöd och prata om hur stödet fungerar
 • Mentor ansvarar för att tillsammans med deltagaren och lärare följa upp deltagarens studieinsats och att identifiera, dokumentera, sätta igång samt utvärdera stödet
 • Lärare ansvarar för att i dialog med deltagaren anpassa undervisningen
 • Stödteamet ansvarar för att stötta lärare och deltagare med förslag på lösningar för att undervisningen ska fungera så bra som möjligt, samt att följa upp stödinsatserna

Exempel på olika former av stöd

Kävesta folkhögskola kan ge många olika typer av stöd för deltagarna. Man kan få extra hjälp i form av pedagogiskt stöd och anpassningar i undervisningen samt flera olika tekniska hjälpmedel. Vilket stöd som kan bli aktuellt bestäms i dialog mellan deltagaren och personal. Se tabell:

Exempel på stöd i studierna Exempel på tekniska hjälpmedel
 • Anpassat schema
 • Extra lärarstöd på lektionstid
 • Handledning kring strukturer och metod
 • Anpassade redovisningsmetoder
 • Anpassad omfattning av arbeten
 • Förlängd studieplan
 • Extra mentorsamtal
 • Kuratorsamtal
 • Studiebesök med SYV/kurator
 • Balkongen vid aulasittningar
 • Inläst kurslitteratur
 • Talsyntes
 • Smart pen
 • Lånedator
 • Program för stöd med stavningskontroll
 • Ordprediktionsprogram
 • Väckarklocka
 • Stresshjälpmedel (bollar m.m.)