Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Kävesta folkhögskola ska i så hög utsträckning som möjligt erbjuda alla deltagare pedagogiskt stöd och en anpassad studiemiljö, så att de kan bedriva studier på lika villkor och känna sig respekterade. Detta gäller deltagare både med och utan dokumenterade funktionsnedsättningar.

Ansvar för stöd

Lärare, mentorer och deltagare har alla ett visst ansvar för att skolans arbete med stöd ska fungera:

  • Deltagare ansvarar för att berätta om sina behov av stöd, prova stöd och prata om hur stödet fungerar
  • Mentor ansvarar för att tillsammans med deltagaren och lärare följa upp deltagarens studieinsats och att identifiera, dokumentera, sätta igång samt utvärdera stödet
  • Lärare ansvarar för att i dialog med deltagaren anpassa undervisningen

Anpassningar och särskilda stödinsatser

Stöd kan se olika ut och delas in i två kategorier: anpassningar och särskilda stödinsatser. Anpassningar kan ges med skolans ordinarie resurser, medan särskilda stödinsatser innebär att skolan behöver extra resurser för att kunna möta deltagarens behov.

En översiktlig tabell över anpassningar och särskilda stödinsatser, se: Anpassningar och särskilda stödinsatser – Kävesta folkhögskola (pdf)

Läs mer om hur vi arbetar med anpassningar och särskilda stödinsatser i Policydokument för förstärkningsbidrag (pdf)