Frånvaroregler

Alla deltagare på Kävesta folkhögskola studerar på heltid. Vid folkhögskolestudier bedöms deltagarens närvaro och delaktighet i undervisningen, snarare än enskilda prov eller examinationer. Därför är det viktigt för skolan att fånga upp deltagare som har eller är på väg att få hög frånvaro.

På Kävesta har både deltagaren och skolan ansvar för frånvarohanteringen.

Deltagarens ansvar

Anmäla frånvaro till skolan

Att anmäla sin frånvaro är viktigt för att visa att man tar ansvar för sina studier. Det gör också att köket kan anpassa hur mycket mat som lagas, för att minska matsvinnet. Om du är sjuk eller vårdar barn minst fem skoldagar i rad, och har föranmält frånvaron, får du avdrag för matkostnaden.

Varje deltagare ansvarar själv för att anmäla sin frånvaro vid sjukdom eller annat, till exempel vård av barn. Frånvaro ska anmälas varje dag. Praktiskt information om var och hur deltagarna anmäler sin frånvaro delas ut vid kursstart.

Lämna kopia på läkarintyg till skolan

Om du är sjuk 7 dagar eller mer (vardagar & helgdagar) ska du lämna en kopia på läkarintyg till skolan.

Ansöka om ledighet i god tid

Grundförutsättningen för att studera på Kävesta är att semester och ledighet planeras till skolans lovtider. Information om lovtider finns i skolans prospekt och på hemsidan.

Varje deltagare som vill vara ledig mer än en dag ska ansöka om det till sin linjeledare.

  • Ledighet för egen angelägenhet som till exempel läkarbesök, begravningar eller liknande beviljas alltid.
  • Ledighet för exempelvis semesterresor eller liknande utanför skolans ordinarie lovveckor beviljas i regel inte.
  • Oavsett om ledigheten är beviljad eller inte så räknas den som frånvaro.

Hålla koll på sin samlade frånvaro

Varje deltagare ska och kan själv när som helst hålla koll på sin frånvaroprocent i skolans datasystem. En kod för att få tillgång till dessa uppgifter delas ut vid skolstart.

Sköta kontakter med CSN och Försäkringskassan

I grunden är det deltagarens eget ansvar att sköta kontakter med CSN och Försäkringskassan.

När läsåret startar ger skolan grundläggande information om vad deltagarna måste tänka på i kontakten med skolan, CSN och Försäkringskassan. Under läsårets gång kan skolans studie- och yrkesvägledare hjälpa deltagare som har frågor om CSN och Försäkringskassan.

Varje deltagare anmäler själv egen sjukdom till Försäkringskassan och vård av barn till CSN. Försäkrsingskassan och CSN kan begära att du ska lämna läkarintyg i original. Detta är viktigt för att CSN och Försäkringskassan ska kunna göra en korrekt bedömning av ärendet.

Skolans ansvar

All frånvaro räknas samman

I skolans datasystem för frånvarohantering räknas all frånvaro (sjukdom, ledighet, m.m.) samman, oavsett om den är anmäld eller inte.

Oanmäld frånvaro följs upp direkt

Om en deltagare är borta från skolan utan att anmäla det ska frånvaron följas upp av mentor eller linjeledare. Eftersom undervisningsformen baseras på att deltagarna närvarar och deltar i alla moment är oanmäld frånvaro något som skolan ser allvarligt på.

Oanmäld frånvaro (eller om deltagaren går på ledighet utan lov) kan leda till disciplinära åtgärder. Längre tids oanmäld frånvaro rapporteras som studieuppehåll till CSN.

Samlad frånvaro följs upp kontinuerligt

Frånvaro mäts i fyraveckorsperioder, och sett till helheten under ett läsår. Frånvaron följs upp så här (oavsett om den är anmäld eller inte):

Frånvarouppföljning

Frånvarouppföljning

Efter fyra veckor – Om frånvaron är över 15 %

Deltagaren kontaktas för samtal med sin mentor. De diskuterar hur mycket och varför deltagaren varit frånvarande, och pratar igenom möjligheterna att öka närvaron. Mentorn erbjuder deltagaren samtal med kurator.

Efter åtta veckor – Om frånvaron fortfarande är över 15 %

Deltagaren kontaktas för samtal med mentor och linjeledare. De pratar återigen igenom hur och om deltagaren kommer kunna öka sin närvaro och följa sin studieplan/utbildningsplan. Linjeledare och mentor erbjuder deltagaren samtal med kurator.

Efter tolv veckor – Om frånvaron fortfarande är över 15 %

Deltagaren kontaktas för samtal med linjeledare och rektor om situationen som deltagaren befinner sig i. Nu kan rektor rekommendera studieuppehåll eller ta beslut om avskiljning, beroende på vilka överenskommelser som gjorts vid tidigare samtal med mentorer och linjeledare. Rektor och linjeledare erbjuder deltagaren samtal med kurator.

Om deltagaren inte kommer till detta möte tolkar skolan det som att deltagaren inte är studiemotiverad. Deltagaren kallas då en sista gång till samtal med rektor, via brev. Om deltagaren inte kommer till detta samtal tolkar skolan det som att deltagaren vill avsluta sina studier.