Disciplinära åtgärder

Om en deltagare bryter mot skolans regler kan skolan vidta tre olika disciplinära åtgärder:

  1. Varning
  2. Avstängning
  3. Avskiljning

Varningar tar formen av en överenskommelse med skolan. I överenskommelsen ska det vara tydligt vilka krav som ställs på deltagaren för att inte skolan ska vidta ytterligare åtgärder.

Avstängning innebär att deltagaren inte får vara med i undervisningen under en längre eller kortare period.

Avskiljning innebär att deltagaren utesluts från undervisningen.

Rektor beslutar om disciplinära åtgärder, och ska även informera om möjligheterna att överklaga.

När vidtas disciplinära åtgärder?

Till exempel vid:

• fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling
• brott mot skolans drog- och alkoholpolicy
• brott mot hyreskontrakt
• upprepad hög frånvaro
• obetalda räkningar till skolan
• stöld eller andra brottsliga handlingar mot skolan

Avskiljande från internatboende

Vid brott mot drog- och alkoholpolicy, utebliven hyresbetalning eller allmänt störande av andra boende (se hyresavtalet) kan internatboende bli tvingad att flytta från internatet. Beslut om avhysning görs av rektor. Avskiljande från internatet innebär inte att deltagaren automatiskt avskiljs från studierna.